top of page

KURS PËR SISTEME NGROHJE

price

15.000 lek/muaj

Duration

1 Muaj

information

Në këtë kurs, kursantët mësojnë montimin e kaldajës me gaz dhe me naftë, si dhe ngrohjen me anë të pajisjes chiller. Në këtë kabinet janë të montuara kaldaja dhe chilleri, të cilat janë të lidhura me kaloriferët dhe falkonj. Programi mësimor ka të parashikuar, që kursanti praktikohet të montojë në mënyrë reale si kaldajën me kaloriferët ashtu edhe chillerin me falkoin. Programi përmban 100 orë mësimore.
Në përfundim të këtij kursi, kursanti përfiton këto njohuri dhe aftësi:
Hyrje në instalimin e sistemeve ngrohëse-ftohëse, montimi i rrjetit te tubacioneve, montimi i shkëmbyesve të nxehtësisë, montimi i kaldajave, montimi i pajisjeve ngrohëse-ftohëse, prova përfundimtare e sistemeve ngrohëse, si dhe organizimi dhe ekonomia ne instalimet e sistemeve ngrohëse-ftohëse.

bottom of page