top of page

KURS PËR RROBAQEPSI

price

15.000 lek/muaj

Duration

6 Muaj, 9 Muaj ose Shkolle 2 Vite

information

Kursi për rrobaqepësi zhvillohet në një kabinet të ngritur dhe të kompletuar duke pasur parasysh që çdo kursant të ketë vendin e tij të punës . pra për secilin kursant ka një makinë qepëse. Edhe në këtë kurs programet mësimore parashikojnë që raporti midis pjesës teorike dhe asaj praktike të jetë 80% praktikë dhe 20%teori. Këtu kursanti mëson që nga përgatitja dhe qepja e fundit të thjeshtë dhe deri te kostumi. Numri maksimal i kursantëve për një grup është 12. Kursi i plotë për rrobaqepësi përbëhet nga 600 orë mësimore dhe ofrohet në gjashte nivele.
Në përfundim të këtij kursi, kursanti përfiton këto njohuri dhe aftësi:
Niveli i pare:Hyrje ne profesionin e rrobaqepsit,njohja me mjetet e rrobaqepsit,perdorimidhe mirmbajtja e makinesqepse,njohje e njohurive si duhet te masim ne rrobaqepsi,vizatimi,prerje dhe qepje te fundit,prerje te ndryshme te fundeve.
Niveli i dyte:Vizatimi i bluzes,prerja dhe qepja,prerje te ndryshme te bluzave,qepje te bluzave te ndryshmeqepje te bluzave per femijeqepje te kemishave.
Niveli i trete:Vizatimi i fustanit,berja e kallepeve te ndryshme,prerje dhe qepje fustane te thjeshte,prerje dhe qepje fustane te modeleve te ndryshme,vizatimi i pantallones,berja e kallepit,prerja dhe qepja e pantallones se thjeshte.
Niveli i kater: Prerja dhe qepja e pantallonave te ndryshme,prerje dhe qepje e pantallonave per femije,prerja dhe qepja e xhepave,qepja e astarit te pantallones,hekurosja e pantallonit te kostumit.
Niveli i peste:Prerje te ndryshme per rroba per femije,qepja e rrobave per femije,riparime te ndryshme,berja e kallepeve te ndryshme,vizatimi i xhaketes.
Niveli i gjashte:prerja e xhaketes,qepja e astarit te xhaketes,qepja e xhaketes,ekonomia ne rrobaqepsi.

bottom of page